Podmínky ochrany osobních údajů

 Zásady ochrany osobních údajů

 1. Základní shrnutí

  1. Společnost D.S.M. Praha s.r.o. jakožto prodávající na e-shopu hyperhobby.cz a zároveň správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti a zpracování pro marketingové účely společnosti.

  2. Totožnost správce: D.S.M. Praha s.r.o., se sídlem Praha, Stochovská 187/32, identifikační číslo: 27149226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 100015 (dále jen „správce“).

  3. Kontaktní údaje správce: adresa pro doručování: K Vechtru, Ptice, 252 18, email: info@hyperhobby.cz, telefon: 224 325 223. 

  4. Správce pověřuje zpracováním Vašich osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele (blíže viz článek VIII. těchto zásad). Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce pro účely a způsobem, které správce stanoví.

  5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
 2. Právní základ zpracování osobních údajů

  1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že:
   1. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“);
   2. zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména nikoli však pouze zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů;
   3. zpracování je nezbytné pro účely oprávněného zájmu správce (např. na poskytování přímého marketingu a zasílání obchodních sdělení a newsletterů);
   4. se zpracováním Vašich osobních údajů jste udělil(a) souhlas (např. pro zasílání obchodních dělení a newsletterů v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby).
 3. Účel zpracování osobních údajů

  1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně zaplacení a doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
  2. Dalším účelem je pak také zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit správcem (k tomu viz blíže článek IV. tohoto prohlášení o zpracovávání osobních údajů).
  3. Ke zpracování osobních údajů pro uvedené účely není v souladu s nařízením nezbytný Váš souhlas, s výjimkou případů uvedených v článku IV níže těchto zásad o zpracování osobních údajů.
 4. Informace ve vztahu k zasílání obchodních sdělení prostřednictvím Vašeho

  1. V případě, že nejste stávajícím zákazníkem e-shopu, to znamená, že dosud jste prostřednictvím tohoto e-shopu ještě nenakupoval(a), může správce využít podrobnosti Vašeho elektronického kontaktu (tj. Váš e-mail) k zasílání obchodních sdělení (tj. informací o různých novinkách, akcích, slevách a výprodejích) pouze s Vaším předchozím souhlasem. Tento souhlas můžete udělit prostřednictvím k tomu určeného formuláře na stránkách e-shopu. Proti zpracování a využívaní Vašeho e-mailu pro účely zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv v budoucnu vznést v souladu s článkem XI. odst. 2 těchto zásad námitku a Vaše osobní údaje tak pro tyto účely nebudou nadále využívány. Rovněž tak, pokud si kdykoliv v budoucnu již nebude přát, aby Vám byla obchodní sdělení i nadále zasílána, můžete správci informaci o tom zaslat prostřednictvím jednoduchého kliknutí na k tomu určený odkaz, který bude součástí každého zaslaného obchodního sdělení. Následně Vám již správce nebude zasílat žádná obchodní sdělení.

  2. V případě, že jste stávajícím zákazníkem e-shopu, to znamená jste již prostřednictvím tohoto e-shopu nakupoval(a), a správce získal podrobnosti Vašeho elektronického kontaktu (tj. Váš e-mail) v souvislosti s již uskutečněným prodejem výrobku a/nebo služby, může správce využít Váš email k zasílání obchodních sdělení (tj. informací o různých novinkách, akcích, slevách a výprodejích) týkajících se jeho vlastních obdobných výrobků a/nebo služeb i bez Vašeho opětovného předchozího souhlasu, a to na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. f) nařízení (tj. pro účely oprávněného zájmu správce) a dle podmínek ustanovení § 7 odst. 3 a 4 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, tedy za předpokladu, že jste měl(a) již původně zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet správce toto zasílání odmítnout před zasláním prvního obchodního sdělení; a pokud jste toto dopředu neodmítnul(a), tak tato možnost musí být dána v každém dalším zaslaném obchodním sdělení. Pokud si tedy v současnosti již nepřejete, aby Vám správce i nadále zasílal obchodní sdělení a za tímto účelem zpracovával Váš e-mail, můžete kdykoliv vznést proti tomu námitku v souladu s článkem XI. odst. 2 těchto zásad nebo případně o tom můžete kdykoliv správce informovat prostřednictvím jednoduchého kliknutí na k tomu určený odkaz, který je součástí každého zaslaného obchodního sdělení. Váš e-mail nebude následně pro účely zasílání obchodních sdělení využíván.
 5. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Osobní údaje poskytnuté přímo Vámi. Správce zpracovává osobní údaje, které byly získány přímo od Vás a pro uvedené účely jsou zpracovávány tyto kategorie osobních údajů:

   1. adresní a identifikační osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (název/jméno a příjmení subjektu, adresa trvalého pobytu /sídla, IČ, DIČ)
   2. údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a další),
   3. popř. také popisné údaje (bankovní spojení), pokud je to pro stanovený účel nezbytné,
   4. a další údaje nezbytné pro plnění správcem uvedených účelů.

  2. Pokud pro registraci na e-shopu využijete sociální síť Facebook, umožníte správci také přístup k Vašemu veřejnému profilu, datu narození, údaji o aktuálním místě pobytu a e-mailové adrese. Součástí Vašeho veřejného profilu na Facebooku je zejména Vaše jméno a příjmení, profilový obrázek, věková kategorie, údaj o pohlaví a další veřejné informace podle Vašeho nastavení.

  3. Pro lepší cílení reklamních kampaní a vylepšování nabídky produktů a služeb využívá správce a provozovatel e-shopu/zpracovatel informace o zboží, které zákazníci na e-shopu zakoupili. Pokud jste ve Vašem internetovém prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získává správce, resp. provozovatel e-shopu údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. V případě, že chcete odmítnout nebo odstranit všechny soubory cookies, můžete to provést ve Vašem internetovém prohlížeči..
 6. Zásady zpracování osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje zpracováváme:

   1. zákonným, korektním a transparentním způsobem,
   2. pouze pro uvedené účely,
   3. pouze v nezbytném množství,
   4. pouze pro nezbytnou dobu pro dané účely, pro které jsou zpracovávány,
   5. za použití technického a organizačního zabezpečení osobních údajů.
 7. Doba uložení osobních údajů

  1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

  2. Obchodní sdělení jsou zasílána po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním, tedy do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.
 8. Další příjemci osobních údajů

  1. V odůvodněných případech může správce předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“). Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

   1. zpracovatelé, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje pro správce pro účely, způsobem a dle pokynů správce a vztahy s nimiž jsou ošetřeny dle náležitostí článku 28 nařízení. Jedná se zejména o:

    1. provozovatele e-shopu, tedy společnost D.S.M. Praha s.r.o., se sídlem Praha, Stochovská 187/32, identifikační číslo: 27149226;
    2. osoby, podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy (tj. různé zasílatelské společnosti, banky, poskytovatelé platebních služeb);
    3. osoby, které nám poskytují služby a zboží a v jejich rámci pro nás zpracovávají Vaše osobní údaje (např. osoby zajišťující marketingové služby);
    4. osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu (Shoptet), včetně provozu software a ukládání dat.

   2. orgány veřejné moci a jiné subjekty, jestliže to vyžaduje platný právní předpis (např. policie, orgány finanční správy či jiné příslušné úřady);

   3. jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně práv, majetku či bezpečnosti správce.

  2. K zajištění některých služeb (zejména cloudových a mailingových služeb) využívá správce příjemce osobních údajů/zpracovatelé v třetích zemích mimo území EU. To znamená, že v těchto případech dochází k předávání Vašich osobních údajů do třetích zemí mimo EU.
 9. Zabezpečení osobních údajů

  1. Zpracování osobních údajů je prováděno prostřednictvím výpočetní techniky nebo manuálním způsobem, obojí však za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracováním jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  2. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
 10. Automatizované individuální rozhodování a profilování

  1. Ze strany správce nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, včetně profilování, ve smyslu čl. 22 nařízení.

  2. Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.
 11. Práva subjektu údajů

  1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

  2. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  3. Rovněž v případech, kdy je zpracovávání Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo Váš souhlas kdykoliv odvolat, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založena na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete prostřednictvím kontaktu uvedeného v těchto zásadách.

  4. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým orgánem v České republice je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n, uoou.cz.

  5. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění kupní smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

  6. S jakýmikoliv připomínkami ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění svých práv se můžete obracet na správce e-mailem na: info@hyperhobby.cz nebo na telefonním čísle: + 420 739 318 794.
 12. Závěrečná ustanovení

  1. Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

  2. Zásady ochrany osobních údajů může správce průběžně měnit, aktualizovat nebo upravovat. Novou verzi zásad zveřejní správce na svých internetových stránkách a zároveň Vám je zašle na Vaši emailovou adresu, kterou jste správci poskytl(a).
 13. Ukládání cookies

  1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
  2. Co jsou cookies? Jedná se o malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Urychlí se tím proces prohlížení webu, který se díky cookies stává plně použitelným a funkčním. 
 14. Cookies třetích stran

  1. Cookies třetích stran používáme ke shromažďování statistických údajů v souhrnné podobě pomocí analytických nástrojů, jako je Google, Google Analytics, Facebook Pixel, Sklik. V takovém případě se shromážděná data předávají těmto poskytovatelům služeb třetích stran za účelem jejich zpracování. Používáme také inzertní funkce služby Google Analytics a Facebook Pixel. Používáme cookies třetích stran trvalé i dočasné (session cookies). Trvalé cookies jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, a to nejdéle po dobu 24 měsíců.

   Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny třetím stranám, zpracovatelům Vašich osobních údajů, aby nám pomohly poskytovat naše služby (např. účetní, poskytovatel cloudových služeb, analýza, audit, platby, detekce podvodů, marketing a vývoj). Tyto třetí strany mají přístup k Vašim osobním údajům v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti, a jsou zavázány je neprozradit a nepoužít k jiným účelům.

   Případně dalším poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

   Správce neovládá cookies z webových stránek třetích stran. Třetí strany odpovídají za to, jak fungují jejich cookies a jak jsou zpracovávány osobní údaje.